ĐĂNG NHẬP
Thông báo khám sức khỏe năm học 2019 - 2020

BCH Công Đoàn thông báo toàn thể CB,GV,NV lịch khám sức khỏe định kỳ:

Lần 1 : ( Lấy mẫu máu ) : Từ 7 giờ-9 giờ 30 sáng 4/12/2019

Địa điểm : Tại trường THPT Nguyễn Văn Tăng.

Lần 2: Khám chuyên khoa từ 17/12/2019 đến 31/12/2019

Địa điểm : Bệnh viện quận 9.

Trân trọng thông báo và mong toàn thể CB,GV,NV tham gia đầy đủ. Vì đây là chương trình bắt buộc phải thực hiện trong HKI năm học 2019-2020.

( Đính kèm bảng báo giá)