ĐĂNG NHẬP
THÔNG BÁO MỜI DỰ LỄ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN

XIN MỜI DỰ LỄ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN MỚI ĐỒNG CHÍ: NGUYỄN HỮU THỜI

Thời gian: 13 giờ 30 phút, Ngày 27/11/2019

Địa điểm: Tại phòng Hội Đồng nhà trường THPT Nguyễn Văn Tăng

Thành phần mời dự: Các công đoàn viên và đoàn viên ưu tú đã tham gia lớp học Nhận thức về Đảng 

Xin trân trọng kính mời.

BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN.