ĐĂNG NHẬP
Thông báo nộp báo cáo thành tích cá nhân

Ban thi đua thông báo đến quý thầy cô được đề nghị danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp cơ sở nộp báo cáo thành tích theo mẫu gửi về Ban thi đua 02 bản in có ký tên và gửi qua mail : nvt.huynhthi@gmail.com chậm nhất 27/5/2019.