ĐĂNG NHẬP
Thông báo thực hiện bản cam kết thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW năm 2019

Theo sự chỉ đạo của Cấp Ủy và dựa trên kế hoạch thực hiện chỉ thị 05-CT/TW năm 2019 của chi bộ. BCH Công Đoàn mong toàn thể Công Đoàn viên làm bản cam kết thực hiện chỉ thị 05 năm 2019 với chủ đề "“ Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”  và thực hiện tiêu chí “ Giảm lời nói, tăng hành động; giảm lý do tăng giải pháp; giảm phàn nàn tăng nhiệt huyết”.  

Lưu ý : Có thể nghiên cứu kế hoạch thực hiện chỉ thị 05- CT/TW năm 2019 của Chi bộ để có hướng đăng ký thực hiện cụ thể trong năm 2019.

Hạn cuối nhận bản cam kết : 8/5/2019

Người nhận : Cô Thi- Văn thư