ĐĂNG NHẬP
Thông báo về việc nộp sáng kiến năm học 2020-2021

Quý thầy cô đang ký các danh hiệu thi đua từ CSTĐ cấp cơ sở nộp sáng kiến theo đăng ký từ đầu năm cho Cô Vân Nam chậm nhất ngày 15/3/2021.

Lưu ý:

1. Nộp 2 cuốn để giám khảo chấm ( GV đã đăng ký thi GV giỏi có thể sử dụng kết quả của kỳ thi không phải chấm lại)

2. Tất cả đều nộp bản mô tả sáng kiến ( theo mẫu) qua mail cô Vân Nam theo đúng thời gian trên .

Mong quý thầy cô đúng hạn định.