ĐĂNG NHẬP
Thông báo

1. Thực hiện cuộc vận động " Hỗ trợ giáo dục miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn năm học 2018-2019" BCH Công Đoàn vận động mỗi cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia đóng góp  ít nhất 50.000đ/ người. ( Văn bản đính kèm). Đây là một hoạt động tính điểm thi đua của tập thể mong quý thầy cô thực hiện. Mọi đóng góp gửi về Tổ trưởng Công Đoàn. Cô Kim Trang sẽ nhận lại từ tổ trưởng và nộp về Công Đoàn Ngành trước ngày 20/5/2019.

2. Bộ phận Ủy ban kiểm tra, Nữ Công, Ban thanh tra nhân dân, Ban tài chính nộp báo cáo tổng kết hoạt động năm học 2018-2019 và bảng điểm chấm về Ban chấp hành Công Đoàn trước ngày 14/5/2019.

3. Tổ trưởng Công Đoàn họp xét thi đua Công đoàn và chọn Công Đoàn viên xuất sắc nhất gửi về Ban Chấp hành Công Đoàn trước ngày 20/5/2019.