ĐĂNG NHẬP
Thư mời họp

Mời BCH Công Đoàn, Tổ trưởng Công Đoàn họp chuẩn bị cho các hoạt động Công Đoàn, lấy ý kiến nhận xét về Đảng viên và Cấp ủy, ý kiến nhận xét Đảng viên chuyển Đảng chính thức.

Thời gian: 11 giờ 20 phút ngày 18/12/2020.

Địa điểm: Phòng truyền thống.

Vì tính chất quan trọng của buổi họp rất mong các đ/c dự họp đầy đủ và đúng giờ. Trân trọng!