ĐĂNG NHẬP
Thư mời họp

Mời các đồng chí trong BCH Công Đoàn, Ban kiểm tra, ban thanh tra, Tổ trưởng Công Đoàn họp.

Thời gian: 11 giờ 20 phút ngày 25/11/2019.

Vì tính chất quan trọng của buổi họp rất mong các đồng chí sắp xếp dự họp đầy đủ. Trân trọng cám ơn.