ĐĂNG NHẬP
Thống kê tiết buổi 2 ( Từ 9/12/2019 đến 10/1/2020)

Để kịp tính chế độ lương cho quý thầy cô bộ phận chuyên môn tính số tiết từ ngày 9/12/2019 đến 11/1/2020. Nếu quý thầy cô có ý kiến thì phản hồi gấp cho cô Vân Nam trước 9 giờ ngày 10/1/2020.

Lưu ý : Trong ngày 10/1/2020 và 11/1/2020 nếu có GV nghỉ và ảnh hưởng đến tiết buổi 2 sẽ lưu ý trừ cho tháng kế tiếp.