ĐĂNG NHẬP
Về thực hiện Công khai theo TT36 của Bộ

Căn cứ hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 1819 của Sở, BGH triển khai thực hiện Công khai theo Thông tư 36 của Bộ như sau:

1. Công khai Biểu 9 và 12: C.Ly

2. Công khai Biểu 10 và 11: C.Tỉnh

Hoàn thành và đăng web trước 26/9/2018.

BGH.