ĐĂNG NHẬP
BẢN CAM KẾT NÓI KHÔNG VỚI BẠO LỰC HỌC ĐƯỜNG NĂM HỌC 2020 - 2021

Kính gửi GVCN,

Thực hiện theo chỉ đạo của BLĐ nhà trường, Đoàn trường xin gửi bản cam kết Nói không với bạo lực học đường năm học 2020 - 2021, để hoàn chỉnh hồ sơ trong việc kiểm tra của Phòng Công tác Chính trị Tư tưởng của Sở.

Mỗi em học sinh 1 bản, có xác nhận của HS, GVCN, PHHS và BGH nhà trường

Hạn chót trước 11h thứ 3 ngày 09 tháng 03 năm 2021, tại VP Đoàn trường

Trân trọng.