ĐĂNG NHẬP
BẢNG TỔNG ĐIỂM HOẠT ĐỘNG ĐOÀN THANH NIÊN HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2021 - 2022

Kính gửi quý GVCN,

Theo sự chỉ đạo của BGH nhà trường, Đoàn trường xin gửi bảng tổng điểm thi đua hoạt động ĐTN Học kỳ 1 năm học 2021 - 2022.

Quý Thầy cô xem qua và có thắc mắc xin liên hệ Đoàn trường.

Trân trọng