ĐĂNG NHẬP
BIÊN BẢN CHUẨN Y BCH CHI ĐOÀN (LỚP) NĂM HỌC 2019 - 2020

Kính gửi, GVCN

Để phục vụ cho Đại hội Đoàn trường sắp tới cũng như việc hoàn thành hồ sơ bên Đoàn của các chi đoàn trong năm học 2019 - 2020.

Nay, Đoàn trường xin gửi biên bản chuẩn y BCH chi đoàn (lớp), quý GVCN hoàn thành và nộp về cho Đoàn trường.

Hạn chót: trước 16h thứ 6 ngày 04 tháng 10 năm 2019

Trân trọng.