ĐĂNG NHẬP
DANH SÁCH CÁC HỌC SINH ĐẠT DANH HIỆU HỌC SINH 3 TỐT CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2021 - 2022

Kính gửi, Quý GVCN

Sau khi dò xét và được sự đồng ý của BLĐ nhà trường, Đoàn trường xin gửi danh sách các em học sinh đạt danh hiệu Học sinh 3 tốt cấp trường năm học 2021 - 2022.

Thời gian tuyên dương: tập trung lúc 13h00 chiều thứ tư ngày mai 23/03/2022

Địa điểm: Hội trường

Trang phục: Đồng phục sơ mi nhà, mang giày theo quy định

Mọi thắc mắc liên hệ Đoàn trường