ĐĂNG NHẬP
DANH SÁCH HỌC LỚP ĐỐI TƯỢNG ĐOÀN ĐỢT 3 NĂM 2022

Kính gửi quý GVCN,

Đoàn trường xin gửi danh sách các em học sinh học lớp đối tượng Đoàn đợt 3 và một số thông báo như sau:

1. Thời gian: 13h00 chiều thư tư ngày 27/04/2022

2. Địa điểm: Hội trường

3. Trang phục đồng phục nhà trường, mang theo bút viết ghi chép và thực hiện biện pháp 5K

Xin nhờ quý GVCN nhắc nhở các em tham gia đầy đủ

Trân trọng.