ĐĂNG NHẬP
DANH SÁCH THAM GIA CHẠY CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI TRÙ BỊ CHO ĐOÀN TRƯỜNG NHIỆM KỲ 2022 - 2023

Kính gửi GVCN,

Để chuẩn bị tốt cho Đại hội Đoàn trường chính thức vào sáng thứ bảy ngày 29/10/2022

Đoàn trường xin gửi danh sách các em học sinh có tên tham gia chạy chương trình đại hội trù bị:

Thời gian: 13h30 chiều thứ tư ngày 26/09/2022

Địa điểm: Hội trường nhà trường

Kính nhờ quý GVCN thông tin về cho PHHS và dặn dò các em tham gia đúng giờ

Trân trọng