ĐĂNG NHẬP
DANH SÁCH THAM GIA RÈN LUYỆN HÈ NĂM HỌC 2020 - 2021

Kính gửi GVCN,

Đoàn trường đã tổng hợp danh sách các em học sinh tham gia rèn luyện hè năm học 2020 - 2021. Nếu có sự thiếu sót về danh sách xin báo về Đoàn trường. Đồng thời, GVCN thông báo các nội dung sau:

1. Nộp đơn xin rèn luyện hè có chữ ký của HS, PHHS và GVCN trước ngày 24/05/2021

2. Thời gian rèn luyện: từ 24/05 đến 02/07/2021 (dự kiến)

3. Trang phục: thể dục nhà trường hoặc trang phục lịch sự (tự chuẩn bị khẩu trang và nước rửa tay)

4. Tham gia đầy đủ, tích cực và hoàn thành tốt công việc được giao.

Trân trọng.