ĐĂNG NHẬP
DANH SÁCH VÀ THỜI GIAN CHUNG KẾT VĂN NGHỆ, THI CẮM HOA NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM NĂM 2022

Kính gửi, quý GVCN

Đoàn trường xin gửi danh sách và thời gian tổ chức vòng chung kết văn nghệ, thi cắm hoa Ngày Nhà giáo Việt Nam năm 2022

Thời gian, Địa điểm: - Nhảy: ra chơi 8h45 sáng thứ tư ngày 16/11/2022 tại sân trường

                                 - Các tiết mục còn lại: Tiết 4 chiều thứ ba 15h50 ngày 15/11/2022 tại Hội trường

                                 - Cắm hoa chiều thứ tư 13h00 ngày 16/11/2022 tại sân trường, cử 2HS thi trong 90 phút

Mỗi lớp cử 5 HS tham gia cổ vũ cho các tiết mục văn nghệ. Mọi thắc mắc xin liên hệ Đoàn trường

Trân trọng.