ĐĂNG NHẬP
điểm hoạt động đoàn tuần 14 ( có bổ sung điểm hội thao).còn tất cả các điểm và hệ thống giải thưởng bên văn nghệ và phong trào bên đoàn đã đăng wed và cập nhật hệ thống cách đây gần 1 tuần rồi)