ĐĂNG NHẬP
GỬI THÔNG TIN BÍ THƯ CHI ĐOÀN (LỚP) NĂM HỌC 2021 - 2022

Kính gửi GVCN 3 Khối lớp, 

Nhằm nắm bắt thông tin các bí thư chi đoàn (lớp) năm học 2021 - 2022 cũng như để hoàn thành hồ sơ nhân sự bên Đoàn trường năm học này. 

Đoàn trường kính nhờ quý GVCN triển khai cho Bí thư lớp mình khai thông tin theo đường link sau: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdkB5K44faiVfhTXov5rqzjBs46qJ1z-yzh4c2nJ826GE2hTA/viewform

Thời gian trước thứ sáu tuần này ngày 17/09/2021

Trân trọng.