ĐĂNG NHẬP
KẾ HOẠCH BUỔI KỶ NIỆM 26/03 NĂM 2022

Kính gửi Quý GVCN,

Được sự chỉ đạo của BLĐ nhà trường, Đoàn trường xin gửi Kế hoạch tổ chức buổi kỷ niệm 26/03/2022

Quý Thầy cô GVCN và các bộ phận liên quan theo dõi thực hiện theo kế hoạch.

Mọi thắc mắc liên hệ Đoàn trường

Trân trọng.