ĐĂNG NHẬP
KẾ HOẠCH ĐẠI HỘI ĐOÀN TRƯỜNG NĂM HỌC 2021 - 2022

Kính gửi, quý GVCN và các bộ phận liên quan

Được sự hướng dẫn của Thành Đoàn TP. Thủ Đức và chỉ đạo của BLĐ nhà trường

Đoàn trường xin gửi Kế hoạch tổ chức Đại hội Đoàn trường năm học 2021 - 2022

Quý GVCN và bộ phận liên quan theo dõi, nhắc nhở học sinh tham gia đầy đủ.

Mọi thắc mắc xin liên hệ Đoàn trường. Nếu có sự thay đổi, Đoàn trường sẽ thông báo cho quý GVCN và các bộ phận.

Trân trọng.