ĐĂNG NHẬP
KẾ HOẠCH ĐẠI HỘI ĐOÀN TRƯỜNG NĂM HỌC 2022 - 2023

Kính gửi GVCN
Đoàn trường xin gửi kế hoạch tổ chức Đại hội Đoàn trường Nhiệm kỳ 2022 - 2023

Thời gian: 7h00 sáng thứ bảy ngày 29/10/2022

Địa điểm: Hội trường

Kính nhờ, GVCN nhắc nhở học sinh theo danh sách tham gia đúng giờ và đầy đủ.

Mọi thắc mắc liên hệ Đoàn trường

Trân trọng