ĐĂNG NHẬP
Kế hoạch Đại hội Đoàn trường THPT Nguyễn Văn Tăng Nhiệm kỳ 2023 -2024

Kính gửi quý GVCN và các bộ phận liên quan

Đoàn trường xin gửi Kế hoạch đại hội Đoàn trường NK 2023 - 2024:

Thời gian: 13h15 chiều thứ tư ngày 18/10/2023

Địa điểm: Hội trường

Thành phần: K10 2 HS, K11 và K12 3 HS

Trang phục: Nam sơ mi nhà trường, nữ áo dài hoặc áo đoàn thanh niên

Trân trọng