ĐĂNG NHẬP
KẾ HOẠCH RÈN LUYỆN HÈ NĂM HỌC 2020 - 2021

Kính gửi GVCN khối 10 và Khối 11,

Được sự chỉ đạo của BLĐ nhà trường, Đoàn trường xin gửi kế hoạch rèn luyện hè và đơn xin rèn luyện hè.

Quý GVCN có học sinh tham gia rèn luyện hè vui lòng gửi danh sách và đơn về Đoàn trường trước ngày 19/05/2021 để tổng hợp.

GVCN thông báo cho PHHS và nhắc nhở HS tham gia theo đúng kế hoạch.

Trân trọng