ĐĂNG NHẬP
KẾ HOẠCH TỔ CHỨC BUỔI ĐỐI THOẠI BLĐ VÀ HỌC SINH NHÀ TRƯỜNG NĂM HỌC 2021 - 2022

Kính gửi, Giáo viên và các bộ phận nhà trường,

Được sự cho phép của BLĐ nhà trường, Đoàn trường xin gửi Kế hoạch Đối thoại BLĐ và Học sinh nhà trường năm học 2021 - 2022.

Các bộ phận liên quan theo dõi và thực hiện.

Mọi thắc mắc xin liên hệ Đoàn trường.