ĐĂNG NHẬP
LỊCH TRỰC HỖ TRỢ ĐO NHIỆT ĐỘ CỦA BÍ THƯ LỚP NĂM 2021

Kính gửi GVCN,

Được sự lãnh đạo của BLĐ nhà trường, Đoàn trường xin gửi quý GVCN lịch trực hỗ trợ đo thân nhiệt của bí thư lớp. 

Quý GV nhắc nhở Bí thư lớp mình theo lịch để hỗ trợ việc đo thân nhiệt

Trân trọng.