ĐĂNG NHẬP
LỊCH TRỰC và NHIỆM VỤ TRỰC TUẦN NĂM HỌC 2019 2020 (NEW)

Kính gửi, GVCN

Đoàn trường xin gửi lịch trực tuần và nhiệm vụ lớp trực phải làm năm học 2019 - 2020 (dự kiến) , các lớp theo dõi và phân công học sinh thực hiện.

Trân trọng.