ĐĂNG NHẬP
Mời bí thư 30 lớp xuống họp. Giờ ra chơi sáng và chiều hôm nay. ( thứ 6). Trân trọng cảm ơn.