ĐĂNG NHẬP
THAM GIA HỘI THI ẢNH KỶ YẾU CHO HỌC SINH KHỐI 12

Kính gửi GVCN lớp 12, được sự đồng ý của Ban lãnh đạo nhà trường. Đoàn trường xin gửi kế hoạch tham gia hội thi ảnh kỷ yếu dành cho học sinh khối 12. Quý GVCN theo dõi kế hoạch thực hiện và hiệu quả.

Trân trọng.