ĐĂNG NHẬP
THANG ĐIỂM THI ĐUA, NỘI QUY (CÓ ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG) VÀ BẢNG CAM KẾT NQ, LUẬT ATGT

Kính gửi, Quý GVCN

Sau khi họp và thống nhất giữa BLĐ, TLTN, Giám thị và 3 Khối trưởng. Nay, đại diện Đoàn trường gửi lại về thang điểm thi đua, nội quy. Riêng bảng cam kết, GVCN triển khai cho học sinh để ký kết theo kế hoạch Họp PHHS đầu năm đã đề ra.

Phần điều chỉnh, bổ sung được tô nền xanh lá.

Trân trọng.