ĐĂNG NHẬP
THANG ĐIỂM THI ĐUA VÀ NỘI QUY HỌC SINH (Chính thức)

Kính gửi GVCN,

Được sự thống nhất và chỉ đạo của BLĐ, Đoàn trường xin gửi thang điểm thi đua và nội quy học sinh chính thức năm học 2019 - 2020. (in màu vàng là sửa đổi và bổ sung)

Một số điều lưu ý như sau:

1. Thống kê số buổi nghỉ học của học sinh trên phần mềm giám thị nhằm mục đích  tính vào thi đua của lớp.

2. Việc xếp hạnh kiểm của học sinh sẽ dựa vào thống kê số ngày nghỉ học của học sinh trên trang C3 (1 buổi nghỉ vẫn tính là 1ngày, 02 buổi vắng trong 1 ngày vẫn tính bằng 1 ngày).

3. Thang điểm hạnh kiểm của học sinh vẫn giữ nguyên như năm học trước.

Trân trọng.