ĐĂNG NHẬP
THANG ĐIỂM VÀ THỨ TỰ THAM GIA CHUNG KẾT VĂN NGHỆ 20/11 NĂM 2020

Kính gửi GVCN

Đoàn trường xin gửi thang điểm và thứ tự dự thi chung kết văn nghệ 20/11 năm 2020

Thời gian: 13h15 chiều thứ tư ngày 18 tháng 11 năm 2020

Địa điểm: Hội trường nhà trường

Quý GVCN nhắc nhờ lớp mình tham gia đầy đủ và đạt thành tích cao.

Trân trọng