ĐĂNG NHẬP
THI ĐUA ĐOÀN TUẦN 2 NĂM 2019

Kính gửi quý thầy cô GVCN

Sau hai tuần ra thông báo và đôn đốc việc tham gia các hoạt động Đoàn đầu năm, Đoàn trường đã tổng hợp điểm tuần 2.

Nếu có thắc mắc xin liên hệ Thầy Thời, SĐT 0988284189

Trân trọng