ĐĂNG NHẬP
THI ĐUA TUẦN 14 NĂM HỌC 2019 - 2020

Kính gửi quý Thầy cô

Đoàn trường xin gửi thi đua tuần 14 năm học 2019 - 2020.

Thứ 2 tới sẽ công bố các giải văn nghệ, hội thao, cắm hoa, làm thiệp; điểm này sẽ cộng bù vào tuần 15.

Trân trọng.