ĐĂNG NHẬP
THI ĐUA TUẦN 8,9 NĂM HỌC 2019 - 2020 (sửa)

Kính gửi quý GVCN,

Đoàn trường xin gửi bảng thi đua Đoàn tuần 8 và tuần 9 năm học 2019 - 2020.

 Các lớp 12A5, 12A6 và 11A9 sẽ cộng bù điểm vào tuần sau. 

Trân trọng.