ĐĂNG NHẬP
Thông báo: gửi GVCN khối 10 và GVCN các lớp 11a1, 11a3, 11a6: Học đối tượng đoàn đợt 1: 13h30 chiều thứ 4: 12/9/18. Hội trường. Yêu cầu : ghi chép đầy đủ. Giấy bút đầy đủ để làm bài thu hoạch. Các lớp còn lại chờ TB sau. Trân trọng.