ĐĂNG NHẬP
THÔNG BÁO ; GỬI GVCN 3 KHỐI ; DANH SÁCH DỰ ĐẠI HỘI ĐOÀN TRƯỜNG NGÀY 21.10.2018. TP:Đồng Phục trường. TG: 7H30. Y/c ; đi dự đúng thành phần và thời gian. Bạn nào không đi sẽ bị hạ 1 bực hạnh kiểm. Trân trọng