ĐĂNG NHẬP
THÔNG BÁO BÍ THƯ CHI ĐOÀN THAM GIA LỚP TẬP HUẤN CẤP QUẬN NĂM 2019

Kính gửi GVCN,

Đoàn trường xin gửi danh sách các bí thư chi đoàn tham gia tập huấn cấp Quận năm 2019 như sau:

Thời gian: Vào lúc 7h00 đến 11h30 sáng chủ nhật ngày 07 tháng 11 năm 2019

Địa điểm: Trường THPT Nguyễn Huệ

Trang phục: Áo thanh niên, áo hoa phượng đỏ, hoặc đồng phục trường

Trân trọng