ĐĂNG NHẬP
THÔNG BÁO KẾ HOẠCH HỌC LỚP ĐỐI TƯỢNG ĐOÀN VÀ HỘI THI CÁN BỘ ĐOÀN NĂM 2019

Kính gửi, quý GVCN

Được sự đồng ý của BLĐ nhà trường. Nay Đoàn trường, xin gửi kế hoạch cũng như thể lệ cụ thể về hai kế hoạch trên.

Thời gian nộp danh sách: Hạn chót là trước ngày 30 tháng 08 năm 2019

Trân trọng.