ĐĂNG NHẬP
THÔNG BÁO LỊCH SƠ LOẠI VĂN NGHỆ (3 KHỐI) VÀ THI LÀM THIỆP (KHỐI 10)

Kính gửi GVCN,

Đoàn trường xin gửi lịch sơ loại văn nghệ (3 khối) và thi làm thiệp cho Khối 10 như sau:

1. Sơ loại văn nghệ hát múa (3 khối): tập trung lúc 13h15 chiều thứ tư ngày 11 tháng 11 năm 2020 tại Hội trường. Phần thi nhảy flashmob diễn ra vào các giờ ra chơi.

2. Thi làm thiệp dành cho Học sinh LỚP 10:

- Tập trung lúc 13h15 chiều thứ tư ngày 11 tháng 11 năm 2020

- Tại sảnh văn phòng Đoàn.

- Lực lượng tham gia: 3 HS/lớp

- Các lớp tự chuẩn bị vật liệu để tham gia làm thiệp.

Trân trọng.