ĐĂNG NHẬP
THÔNG BÁO NHẮC NHỞ CHƯA ĐÓNG BIỂN ĐẢO, HỘI THI CÁN BỘ ĐOÀN VÀ HỌC LỚP ĐỐI TƯỢNG ĐOÀN

Kính gửi GVCN,

Đoàn trường xin nhắc nhở một số lớp chưa hoàn thành một số nội dung sau:

1. Biển đảo chưa hoàn thành: 10A1, 10A5, 10A10, 11A7, 11A8.

2. Học lớp đối tượng Đoàn, các lớp chưa gửi danh sách: 10a2, 10a3, 10a6, 10a9, 10a10, 11a1, 11a2, 11a4, 11a7, 11a8, 11a11, 12a1, 12a3, 12a4, 12a8, 12a9.

3. Hội thi cán bộ Đoàn chưa nộp danh sách: 10a1, 10a2, 10a3, 10a5, 10a6, 10a9, 10a10, 11a1, 11a4, 11a5, 11a7,11a8, 11a11, 12a1, 12a3, 12a4, 12a7, 12a8, 12a9.

Các lớp xin thông tin lại cho Thầy Thời. Hạn chót trước 9h00 tối nay ngày 30 tháng 08 năm 2019.

Trân trọng.