ĐĂNG NHẬP
THÔNG BÁO NHẮC NHỞ MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG ĐOÀN

Kính gửi, quý GVCN, Đoàn trường có 02 nội dung xin nhắc lại:

Thứ 1, Cuộc thi ảnh kỷ yếu dành cho học sinh Khối 12 đã hết hạn nộp. Xin quý giáo viên thông tin và nộp sản phẩm về cho Đoàn trường.

Thứ 2, sau khi thi xong HK2, các lớp tiếp tục công việc dọn dẹp vệ sinh, chăm sóc bồn cây và trang trí cây cảnh ở lớp học. Trong tuần này, Đoàn trường sẽ kiểm tra.

Trân trọng.