ĐĂNG NHẬP
Giáo viên dạy thay, dạy bù vui lòng báo cho Giám thị biết, Giáo viên phải nhận xét đánh giá vào sổ đầu bài của tiết mình dạy( Giáo viên dạy thay), dạy bù.nếu ký bổ sung phài báo trực tiếp cho thầy Trực để điều chỉnh trong thi đua.

Thầy, cô cần đăng nhập để xem bài viết này!