ĐĂNG NHẬP
Khối 11,12 có nhiều trường hợp chưa trả sổ đầu bài đã ký trả. Đề nghị GVCN nhắc nhở lớp trưởng lớp mình thực hiện nghiêm túc việc ký nhận, trả sổ đầu bài.

Thầy, cô cần đăng nhập để xem bài viết này!