ĐĂNG NHẬP
Thực hiện công văn số: 1599/SGDĐT-VP về cấp CCCD gắn chip điện tử và đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh điện tử trên ứng dụng VNeID.

Thầy, cô cần đăng nhập để xem bài viết này!