ĐĂNG NHẬP
Thông báo tới những GV nhập thiếu điểm, lệch cột điểm giữa HK2 (hạn sửa: 20h->23h ngày 01/06/2020)

Thầy, cô cần đăng nhập để xem bài viết này!