ĐĂNG NHẬP
Bổ sung nội dung thiều sổ đầu bài buổi chiều t11

Hiện nay phòng học vụ đã tổng hợp các thiếu sót trong sổ đầu bài buổi chiều t11, kính mong các gv có dạy lớp theo file đính kèm nhanh chóng bổ sung.

Hạn chót ngày 13/12/2019