ĐĂNG NHẬP
Bổ sung nội dung thiều sổ đầu bài ôn thi tốt nghiệp

Hiện nay bên phòng giám thị đã tổng hợp các nội dung còn thiếu sót trong sổ đầu bài ôn thi tốt nghiệp, các giáo viên có tên trong danh sách đính kèm nhanh chóng bổ sung.

Hạn chót ngày 05/07/2019