ĐĂNG NHẬP
Bổ sung thiết sót trong sổ đầu bài.

Bộ phận giáo vụ đã tổng hợp các nội dung còn thiết sót trong sổ đầu bài buổi chiều tháng 10. các Giáo viên có tên trong danh sách đính kèm nhanh chóng.

Hạn chót ngày 6/11/2019.